Pieejamības rīki

2017.gada augustā Ķeguma novada dome un Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) noslēdza sadarbības līgumu par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Ķeguma novadā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros Ķeguma komercnovirziena vidusskolā mācību procesā:

  • ir iesaistīts pedagogu palīgs 1. – 5. klasēs STEM un vide, kā arī multidisciplinārajā jomā;
  • tiek organizētas nodarbības individualizētam mācību atbalstam 2.-3.klašu izglītojamajiem;
  • 7.-9.klašu izglītojamajiem tiks organizēta Tehnoloģiju diena, kuras laikā teorētiskās un praktiskās nodarbībās izglītojamie gūs priekštatu par IKT nozari, zināšanu un kompetenču individuālu attīstīšanu un pielietošanu un praktiski līdzdarbosies komandu sacensībās “Klimata [Iz]aicinājums”;
  • 1.-4.klašu skolēni dosies mācību vizītē uz “Mazā brīnumzeme”, kuru praksē pielietos teorētiskās STEM jomas zināšanas.
© 2019 Ķeguma vidusskola