Dokumenti

Ar bibliotēkas reglamentu un lietošanas kārtību var iepazīties izglītības iestādē pie lietvedes vai E-klasē ar savu reģistrēto izglītības iestādes E-klases lietotāju.


Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkas pasākumu plāns 2019./2020. mācību gada I semestrim

Septembris

 1. Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (03.09.-06.09.2019.)
 2. Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru.
 3. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 4. Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. “Rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95” Literatūras izstāde, rakstnieces grāmatu popularizēšana.
 6. “22.septembris – Baltu vienības diena” Informatīvo materiālu mapes papildināšana, literatūras izstāde, individuālas pārrunas ar skolēniem notikuma popularizēšanai bibliotēkā.
 7. Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem, literatūras izstāde.
 8. Pēcpusdienu pārrunas ar skolēniem, kas uzturas bibliotēkā, sarunas par izlasītajām grāmatām, diskusijas par mīļākajiem grāmatu varoņiem.
 9. Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Esmu bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar 1.klašu klašu audzinātājiem).
 10. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem, klases audzināšanas stundu tēmām).
 11. Mācību grāmatu krājuma pārbaude (BIS Alise datu salīdzināšana ar faktisko mācību grāmatu stāvokli bibliotēkā – Mūzika, Latviešu valoda)
 12. Preses izdevumu abonēšana 2019.gadam.

 

Oktobris

 1. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2020./2021.m.g
 2. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 3. Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 4. Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Protu lasīt grāmatu” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 6. Literatūras un muzeja krājumu materiālu izstāde “Tautas fronte”, veltīta Latvijas Tautas frontes dibināšanas gadadienai (1988.8.oktobris).
 7. Pēcpusdienas sarunas ar skolēniem, viņu mīļāko grāmatu skaļā lasīšana.
 8. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem)
 9. Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 10. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-6. klašu skolēniem.
 11. Mācību grāmatu krājuma pārbaude (BIS Alise datu salīdzināšana ar faktisko mācību grāmatu stāvokli bibliotēkā – Literatūra, Bioloģija, Dabas māc., Ģeogrāfija )
 12. Bibliotēkas krājuma uzskaites salīdzināšana ar Ķeguma domes grāmatvedības datiem, sagatavošanās gada inventarizācijai.

 

Novembris

 1. Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 2. Tematiska literatūras izstāde „Mārtiņdiena!”
 3. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 7.-12.klašu skolēniem.
 4. Bibliotekārā materiāla “Latvijas vēsture” (prezentācija par Latvijas dibināšanu un Lāčplēša dienu) papildināšana, izmantošana stāstījumam par Latvijas vēsturi novembra svētku nedēļā.
 5. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 6. Mācību grāmatu krājuma pārbaude (BIS Alise datu salīdzināšana ar faktisko mācību grāmatu stāvokli bibliotēkā – Mūzika, Latviešu valoda).
 7. Bibliotēkas krājuma salīdzināšana ar Ķeguma domes Grāmatvedības datiem.

 

Decembris

 1. „Gaidām Ziemassvētkus”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 2. Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās, svētku koncerta un Ziemassvētku eglīšu pasākumu sagatavošanai.
 3. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās)
 4. Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 5. Mācību grāmatu krājuma sagatavošana maiņai: 1.-3.klašu skolēniem – Latviešu val., un Matemātikas grāmatu nomaiņa, 5.-9.klašu skolēniem Literatūras un Matemātikas grāmatu nomaiņa.

 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkas pasākumu plāns 2019./2020. 2.semestrim

Janvāris

 1. Informācijas meklēšana skolotājiem un skolēniem par projektu dienām nepieciešamās literatūras avotiem bibliotēkas krājumā, internetā.
 2. Informatīvā materiāla „Barikāžu dienas atceroties.” Papildināšana.
 3. Literatūras izstāde “Barikādes 1991.” (13.-21.janvāris).
 4. Literatūras izstāde “Mana ģimene un citi zvēri” (veltīta rakstnieka Dž.Darela piemiņai, viņa grāmatu popularizēšanai).
 5. Mācību grāmatu apmaiņa sākumskolā (06.01. – 10.01.2020.).
 6. Mācību grāmatu apmaiņa pamatskolā (literatūra, vēsture, matemātika - II. daļas), 06.01.- 10.01.2020.
 7. 16.01.2020. Ķeguma skolas “Skaļās lasīšanas” konkurss, piedalās 5.kl. un 6.klašu skolēni.
 8. Interešu pulciņa “Lasītprieks” nodarbības bibliotēkā – katru piektdienu pl.13.30.
 9. “Piektdienu kinofilmas” – animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās (notikumu pārrunāšana) bibliotēkā, filmu tēmas saskaņojot ar sākumskolas mācību tematiku.
 10. Bibliotekārā stunda “Saudzē grāmatu un sevi”. (1.,2. klašu skolēni, iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 11. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas b-kās, klašu audzinātāju informēšana (līdz 28.janvārim).
 12. Statistikas atskaites par 2019.gadā bibliotēkā iegūto un norakstīto grāmatu izveidošana, iegūto datu salīdzināšana ar novada Domes grāmatvedību.
 13. Atskaites sagatavošana par valsts piešķirtās dotācijas mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei izlietošanu (ikgadējā atskaite).

 

Februāris

 1. Informācijas meklēšana skolēniem un skolotājiem par projektu dienām nepieciešamās literatūras avotiem bibliotēkas krājumā, internetā.
 2. Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvā materiāla sagatavošana.
 3. “Lasīsim dzejoļus”. Literatūras izstāde pieminot un popularizējot Fr.Bārdas daiļradi.
 4. Bibliotekārā stunda/pārrunas ar sākumskolas skolēniem par drošu internetu (izmantots materiāls “Caps un ciet”, jeb “Vilks – manipulators”, spēle “Vaifija spēle”), saskaņojot ar klašu audzinātājām.
 5. Valentīna dienai veltīta literatūras izstāde. Materiālu mapes sagatavošana par Svēto Valentīnu, un to, kā radusies šī diena (no 11.02.).
 6. Statistikas atskaites par 2019. gadu sagatavošana un ievadīšanaLatvijas digitālajā kultūras kartē. (Sadarbībā ar Ogres centrālo bibliotēku).
 7. Interešu pulciņa “Lasītprieks” nodarbības bibliotēkā – katru piektdienu pl.13.30.
 8. “Piektdienu kinofilmas” – animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās (notikumu pārrunāšana) bibliotēkā, filmu tēmas saskaņojot ar sākumskolas mācību tematiku.
 9. Informācijas materiāla “Jaunākās grāmatas” sagatavošana skolas mājas lapai.
 10. 5.,6.kl.skolēnu – skolas konkursa uzvarētāju- gatavošanās Skaļās lasīšanas konkursam Ogrē (viena pēcpusdiena mēneša beigās, datums saskaņojot ar 5.,6.kl.skolotājām).

 

Marts

 1. Literatūras izstāde ”25.marts – melnā diena Latvijas vēsturē”.
 2. Literatūras izstāde “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, popularizējot Aspazijas dzeju, pieminot rakstnieces jubileju. 
 3. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros (02.03.-13.03.)
 4. Bibliotekārā stunda sākumskolā “Grāmata manā grāmatplauktā” – izlasīto grāmatu apspriešana, prezentēšana (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 5. “Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm”- piedalīšanās starpnovadu konkursā Ogrē (datums tiks precizēts).
 6. Interešu pulciņa “Lasītprieks” nodarbības bibliotēkā – katru piektdienu pl.13.30.
 7. “Piektdienu kinofilmas” – animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās (notikumu pārrunāšana) bibliotēkā, filmu tēmas saskaņojot ar sākumskolas mācību tematiku. Aspazijas jubilejas nedēļā “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” – animācijas filma.

 

Aprīlis

 1. Literatūras izstāde “Nāc nākdama Liela diena”, gatavojoties sagaidīt Lieldienas (12.04.), bibliotēkas greznošana.
 2. Informatīvā materiāla par Lieldienām (folklorā un kristīgajā ticībā) papildināšana un apkopošana klašu audzinātāju vajadzībām.
 3. Bibliotēkas atbalsts un iesaistīšanās Vecāku nedēļas pasākumos.
 4. Bibliotekārā stunda “Vai pazīsti šos grāmatu varoņus” (saskaņojot ar sākumskolas kl. audzinātājām).
 5. Interešu pulciņa “Lasītprieks” nodarbības bibliotēkā – katru piektdienu pl.13.30.
 6. “Piektdienu kinofilmas” – animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās (notikumu pārrunāšana) bibliotēkā, filmu tēmas saskaņojot ar sākumskolas mācību tematiku.
 7. Darbs pie mācību grāmatu un mācību līdzekļu pasūtījumu apkopošanas 2020./2021. mācību gadam, nepieciešamās mācību literatūras un mācību līdzekļu pasūtīšana, iegāde.
 8. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros (08.04.-18.04.).

 

Maijs

 1. Izstāde „Mana mīļa māmuliņa.” 09.05., veltīta Mātes dienai.
 2. Literatūras un informācijas apkopošana klases stundām, koncertam, kas veltīts Mātes dienai.
 3. Interešu pulciņa “Lasītprieks” nodarbības bibliotēkā – katru piektdienu pl.13.30.
 4. “Piektdienu kinofilmas” – animācijas filmu un spēlfilmu skatīšanās (notikumu pārrunāšana) bibliotēkā, filmu tēmas saskaņojot ar sākumskolas mācību tematiku.
 5. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 6. Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).
 7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde un apstrāde nākamajam mācību gadam.
 8. Nodoto mācību grāmatu labošana, bibliotēkas mācību grāmatu krājuma pārbaude, nolietoto mācību grāmatu norakstīšana.

 

Jūnijs

Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu krājuma, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

 1. Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude, labošana, komplektēšana izsniegšanai skolēniem.
 2. Mācību grāmatu izsniegšana skolēniem (informācija skolas mājas lapā).
 3. Trūkstošo mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde (apstiprinātā budžeta ietvaros).

 

Bibliotekāre E.Krēmere

© 2019 Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai