Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1